سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کمیته فرهنگی دانشگاه یاسوج  
عضو  
 
 
اجرائى 
همکاری 
هیات انصارالثقلین  
مسؤل فرهنگى، مذهبى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
شورای بسیج اساتید  
مسؤل 
 
 
اجرائى 
همکاری 
دانشگا ه علوم پزشکی  
مدیر امور فرهنگی  
 
 
اجرائى 
همکاری 
بسیج طلاب استان  
مسؤل پژوهشى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه دولتی یاسوج  
عضو هیئت علمى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
بسیج اساتید استان کهگیلویه وبویر احمد 
مسئول شورای بسیج استان  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج  
عضو شورای پژوهشی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج  
مدیر گروه معارف اسلامی  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی  
مدیر امور فرهنگی  
 
 
فرهنگی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه یاسوج 
مدرس 
1380/07/01 
ادامه دارد 
----- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج 
مدرس 
1379/07/01 
ادامه دارد 
----- 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی 
مدرس 
1381/07/01 
ادامه دارد 
----- 
تدریس 
دانشگاه امام حسین(ع) 
مدرس 
1383/07/01 
ادامه دارد 
----- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران و دهدشت 
مدرس 
1382/07/01 
ادامه دارد 
----- 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج  
مدیر گروه معارف اسلامی  
 
 
اجرائى 
تدریس 
دانشگاه ياسوج 
مدرس 
1380/07/01 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي ياسوج 
مدرس 
1379/07/01 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكى 
مدرس 
1381/07/01 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه امام حسين(ع) 
مدرس 
1383/07/01 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي گچساران و دهدشت 
مدرس 
1382/07/01 
 
----- 
تدریس 
تربيت معلم شهيد ايزد پناه ياسوج 
مدرس 
1378/07/01 
 
----- 
تدریس 
تربيت معلم كوثر 
مدرس 
1379/07/01 
 
----- 
تدریس 
دبيرستان دهدشت 
مدرس 
1373/07/01 
 
-----